scoala slid satul jojusna primaria slid

Angajăm (RECENZORI) temporari pentru recensămînt

Primăriilor localităţilor din rl. Străşeni

            ANUNŢ

cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (RECENZORI)

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire  la Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din Republica Moldova din anul 2014, Biroul Naţional de Statistică anunţă procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar de recensămînt pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014:

Recenzori (pe perioadă determinată 21 zile)

Anunţul va fi afişat pe panourile informative ale APL şi în locurile vizibile din localitate.

Sarcinile:

1)      Participarea la instruire. Studierea Manualului personalului de recensămînt, a chestionarelor şi altor materiale instructive vizînd efectuarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor 2014.

2)      Preluarea de la instructorul – controlor a documentaţiei de recensămînt necesară pentru efectuarea recensămîntului pe sector, inclusiv a listelor unităţilor de recenzare.

3)      Efectuarea vizitei preliminare pe teren. Verificarea limitelor sectorului de recensămînt în baza materialului cartografic repartizat.

4)      Verificarea şi actualizarea listelor unităţilor de recenzare (clădiri, locuinţe, persoane). Repartizarea avizelor şi a altor materiale publicitare în gospodăriile populaţiei de pe sector. Informarea instructorilor-controlori despre eventualele modificări din acestea.

5)      Efectuarea recenzării pe teren în perioada 12-25 mai 2014 prin intervievarea tuturor gospodăriilor din sectorul repartizat, completarea formularelor chestionarelor de recensămînt în conformitate cu prevederile manualului personalului de recensămînt.

6)      Informarea zilnică a instructorului-controlor despre numărul persoanelor, locuinţelor şi clădirilor recenzate pe sector, prezentarea chestionarelor completate spre verificare.

7)      Informarea instructorului-controlor despre situaţiile dificile apărute şi problemele nesoluţionate.

8)      Înregistrarea rezultatelor recenzării în tabelul „Lista clădirilor şi locuinţelor în ele şi completarea Centralizatorului privind rezultatele recensămîntului pe sector. Calcularea totalurilor pe sectorul de recensămînt şi întocmirea notei informative succinte cu propuneri şi obiecţii la procesul de desfăşurare a recensămîntului.

9)      Verificarea corectitudinii completării datelor în chestionare, ordonarea acestora în cadrul mapei, predarea în termenul şi modul stabilit a mapei cu documentaţia de recensămînt completată şi verificată, precum şi a celei neutilizate sau deteriorate instructorului – controlor.

Cerinţe generale:

a)         să aibă cetăţenia Republicii Moldova;

b)        să cunoască limba română şi rusă scris, citit şi vorbit;

c)         să nu aibă antecedente penale (în acest sens va completa o declaraţie pe propria răspundere);

d)        să îndeplinească condiţiile de studii medii de specialitate sau superioare;

e)         să aibă capacitate deplina de exerciţiu;

f)         să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei (fără probleme de dicţie, de văz, locomotorii);

g)        să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;

h)        să aibă un scris citeţ;

i)          să aibă capacitate de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor;

j)          să aibă capacitatea fizică de efort prelungit, pentru a vizita locuinţele pe o întindere geografică mare;

k)        să poată fi disponibil între orele 8.00-20.00 pe toată durata de desfăşurare a recensămîntului, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică;

l)          în zonele cu populaţie de altă etnie este necesară cunoaşterea şi a limbii acelei etnii;

m)      deţinerea unui telefon mobil este un avantaj, pentru o comunicare eficientă cu coordonatorii superiori.

Abilităţi:

a)         abilităţile de comunicare;

b)        capacitatea de analiză şi sinteză;

c)         abilităţile impuse de postul solicitat;

d)        comportamentul în situaţiile de criză.

Dosarul de participare va conţine:

a)         Formularul de angajare, care se completează la Direcţia pentru staistică a raionului Străşeni;

b)        copia buletinului de identitate;

c)         copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii de specialitate;

d)        declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, care se completează la Direcţia pentru staistică a raionului Străşeni, în loc de cazier judiciar;

e)         2 poze 3×4 color;

f)         copia CPAS;

g)        copia poliţei de asigurare medicală;

Dosarele vor fi depuse la Direcţia pentru statistică a raionului Străşeni, or. Străşeni,

str. M. Eminescu, 56 în perioada 7 aprilie pînă la 22 aprilie 2014.

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 24 aprilie 2014.

Condiţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile, remunerarea muncii sunt stipulate în Contractul de prestare servicii.

Persoanele responsabile :

Specialist principal  ____Ceban Rodion____  bir. nr. 1; Tel. 0237 2 29 68

Şeful OTS _____Croitor Vladislav_____

Tel: 0237 2 76 51, 069969140

 

Şeful Direcţiei                                                                                                                                     Vladislav  Croitor

Descarcă Scrisoarea de Angajare