scoala slid satul jojusna primaria slid

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (proiecte)

Primăria satului Cojuşna

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist în Primăria s. Cojuşna.

Scopul general al funcţiei: Elaborarea rapoartelor și informațiilor cu privire la managementul resurselor umane.

Sarcinile de bază:

1.​ Întocmirea tabelului de pontaj pentru angajații Primăriei Cojușna;

2.​ Elaborarea dispozițiilor primarului privind personalul scriptic (angajarea/numirea în funcție publică, eliberarea/demisia/concidierea, acordarea concediilor de odihnă etc.);

3.​ Întocmirea și completarea dosarelor personale ale salariaților din primărie și conducătorilor instituțiilor din subordine și actualizarea lor, pe măsură ce sînt emise noile documente, eliberarea la solicitarea angajatului informațiilor, certificatelor sau copiilor de pe actele din dosarul personal;

4.​ Ținerea evidenței carnetelor de muncă și asigurarea completării lor;

5.​ Elaborarea și actualizarea registrului riscurilor și documentației privind protecția muncii, realizarea instructajului de protecție a muncii pentru angajații din primărie;

6.​ Asigurarea informării continue a societății prin intermediul paginilor oficiale web și facebook, privind activitatea cotidiană desfășurată de primărie, în vederea implementării și promovării politicilor de stat, precum și realizarea programului de activitate al primăriei și consiliului

7.​ Îndeplinirea şi altor sarcini, prevăzute de lege sau încredinţate de către primar.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

​ deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

​ posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

​ neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, preferabil în domeniul jurisprudenței.

Experienţă profesională: - minimum 3 ani în domeniu.

Cunoştinţe:

-​ Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;

-​ Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe.

-​ Cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a limbii ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit);

Abilităţi:

- De management, planificare, organizare şi coordonare;

-​ De instruire, motivare şi control; De analiză şi sinteză;

-​ De lucru cu informaţia şi elaborare a documentelor;

-​ De comunicare corectă, coierentă şi eficientă (verbală şi scrisă);

-​ De aplanare a situaţiilor de conflict şi soluţionare a problemelor;

-​ De mobilizare şi desfăşurare a lucrului în echipă; De desfăşurare a negocierilor;

-​ De utilizare a mijloacelor tehnice de birou

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, capacitatea de a lucra în grup, idei noi, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, rezistenţă, rezistenţă la efort şi stres, dezvoltare profesională continuă

 

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ Dosarul de concurs:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical, după caz;

f) cazierul judiciar

 

data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 15.03.2018

tel. de contact – 023742238; adresa poştală – str. Mihai Viteazul, 225

persoana de contact – Svetlana Fulga