scoala slid satul jojusna primaria slid

Înştiinţare

 

Primăria Cojuşna, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la următoarelor instituții de învățământ:

 

- Grădiniţa de copii nr. 1 ,,Poieniţa’’

- Grădiniţa de copii nr. 2 ,,Floricica’’

 

La concurs pot participa:

-​ cetăţeni ai Republicii Moldova;

-​ cu studii superioare universitare pedagogice cu o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani;

-​ la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani;

-​ cunosc limba română;

-​ este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

-​ nu are antecedente penale;

-​ nu a fost concediată în ultimii 5 ani în baza art. 86 alin. (1) lit.1) m) şi n) Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la Primăria s. Cojuşna), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 

1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii;

4. candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice;

6. Copia carnetului de muncă autentificat;

7. Curriculum vitae al cărui model este specificat în anexa 2;

8. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;

9. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

10. Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani;

11. Lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

 

 

Actele vor fi depuse, la Primăria Cojuşna, bir. 6, Dlui Crăciun Igor, până la data de 09.04.2017 (inclusiv).

Telefon de contact: 0(237)43362; mob. 069988847 Crăciun Igor.

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 

I. Acte legislative generale

​ Legea privind accesul la informaţie, nr. 982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664

​ Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr: 648

​ Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr: 431

​ Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 197 – 205 din 31.07.2015

 

II. Acte legislative şi normative în domeniul învățămîntului

​ Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

​ Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013).

​ Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362

​ Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013)

​ Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar ”

​ Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”

​ Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, Hotărîrea Guvernului nr. 616/2016

​ Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, Hotărîrea Guvernului nr. 853/2015

​ Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 23.09.2016 instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic,

​ Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/admitere_ipt_postsecundar.pdf

​ Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/regulament_niv_iv-v.pdf

​ Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/regulament_de_concurs.pdf

​ Planul-cadru pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/ordin_cu_anexa_plan_cadru.pdf

​ Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/maketa-curriculum_36pages_1.pdf

​ Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016_1.pdf

​ Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale pentru învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, disponibil pe http://edu.gov.md/sites/default/files/metodologia_niv_iv-v.pdf